• 1
  • 2
  • 3

Sektorowa Rada ds. Kompetencji

RadaPIOT

 

RadaPIOT2

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia
Projekt  finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II –  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

CEL PROJEKTU:  umożliwienie oddziaływania przedsiębiorców z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z tego sektora z instytucjami rynku pracy poprzez powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów w terminie 10.2016-06.2023.
Liderem w projekcie jest :Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan
Partnerem PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego
Dzięki realizacji projektu przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez siebie sektorze. Pozwoli to na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
W ramach projektu planuje się zaangażować do współpracy 65 przedsiębiorców i  30 instytucji.
Sektorowa Rada ds. Kompetencji dla Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów  stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy i bariery w sektorze przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.
Działania RS umożliwią oddziaływanie przez przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, gdzie przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanych przez siebie sektorach. Pozwoli to także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
DZIAŁANIA  PROJEKTOWE
1.Powołanie i Działania Rady Sektorowej
2.Opracowanie rekomendacji w obszarze edukacji dla sektora
3.Współpraca w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami
4.Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia
5.Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej dla sektora dla instytucji edukacyjnych, instucji rynku pracy i partnerów społecznych
6.Identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji
SKŁAD PREZYDIUM  RADY
Aleksandra Krysiak –                                Przewodnicząca Rady/ Animator
Elżbieta Czernik –                                    Wiceprzewodnicząca Rady
Bogusław  Słaby                                      Animator Rady
Stanisław Wolski –                                   Grupa Robocza 1- ds Promocji
Marzanna Lesiakowska-Jabłońska –           Grupa Robocza 2 –  ds programów nauczania
Tadeusz Wawrzyniak,  Dariusz Zając   –    Grupa Robocza 3 – ds kontaktów   z przedsiębiorcami, szkołami przemysłu mody i   władzami lokalnymi
Janusz Moss / Ireneusz Chabrowski  –       Przedstawiciele  Zespołu Eksperckiego

 NABÓR

Rada-Sektorowa - członkowie

Regulamin rekrutacji

Deklaracje i oświadczenia  26 września 2019

Created by logo1